پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مهندس هادی مقصودی

مدیر گردشگری و امورزائرین استانداری فارس 

معاون مدیرکل اداری و مالی استانداری فارس 

معاون مدیرکل اداری و مالی استانداری بوشهر 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر 

کارشناس ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت برنامه و بودجه فارس 

مدیر روابط عمومی اداره کل فنی و حرفه ای استان بوشهر 

مشاور مدیرکل بهزیستی استان بوشهر 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0